Gebruiksvoorwaarden

OVEREENKOMST TUSSEN GEBRUIKER EN EDIFIER Benelux

De Edifier Benelux Website bestaat uit verschillende Webpagina's die worden actieve door Edifier Benelux.

De Edifier Benelux Website wordt u aangeboden dat u deze accepteert airconditioning zonder wijziging van de voorwaarden, bepalingen en mededelingen. Uw gebruik van de Edifier Benelux Website vormt uw akkoord met al deze voorwaarden, bepalingen en mededelingen.

VERANDERING VAN DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN

Edifier Benelux behoudt zich het recht om de voorwaarden, bepalingen en mededelingen volgens welke de Edifier Benelux Website wordt aangeboden, met inbegrip van maar niet beperkt tot kosten die worden geassocieerd met het gebruik van de Edifier Benelux Website te wijzigen.

LINKS NAAR DERDEN

De Edifier Benelux Website kan links naar andere Websites ("Gelinkte Sites") bevatten. De Gelinkte Sites zijn niet onder de controle van Edifier Benelux en Edifier Benelux is niet verantwoordelijk voor de inhoud van enige Gelinkte Site, met inbegrip van maar niet beperkt tot eventuele links die aanwezig zijn op een Gelinkte Site, dan wel wijzigingen of updates van een Gelinkte Site. Edifier Benelux is niet verantwoordelijk voor webcasting of andere vormen van overdracht vanaf een Gelinkte Site. Edifier Beneluxd verstrekt deze links uitsluitend voor uw gemak, en het opnemen van een link impliceert op geen enkele wijze de goedkeuring van Edifier Benelux van de betreffende site noch enige connectie met de exploitanten ervan.

GEEN ONRECHTMATIG OF VERBODEN GEBRUIK

Als voorwaarde aan het gebruik van de Edifier Benelux Website, garandeert u Edifier Benelux dat u de Edifier Beneluxd Website niet zult gebruiken voor enig doel dat onwettig is of deze voorwaarden, bepalingen en mededelingen verboden is. U mag de Edifier Benelux Website niet gebruiken op een manier waardoor schade, storing, overbelasting of aantasting Edifier Benelux Website of het gebruik en genot van de Edifier Benelux Website van een andere partij wordt verstoord. U mag niet verkrijgen of trachten te materialen of informatie verkrijgen via enkele wijze niet voor dat doel ter beschikking worden gesteld of verstrekt via de Edifier Benelux Web Sites.

GEBRUIK COMMUNICATIEDIENSTEN

De Edifier Benelux Website kan bulletin board services, chat areas, nieuwsgroepen, forums, communities, persoonlijke webpagina's, kalenders bevatten, en / of andere berichten- of communicatiefaciliteiten bevatten ontworpen om u in staat om met het grote publiek of met een groep te communiceren (collectief, "Communicatiediensten"), gaat u akkoord met alleen de Communicatiediensten te gebruiken om te posten, verzenden en berichten en materialen die gepast zijn en verband houden met de betreffende Communicatiedienst. Bij wijze van voorbeeld, en niet als beperking, gaat u akkoord, dat wanneer u een Communicatiedienst gebruikt, u niet zult:

Belasteren, misbruiken, treiteren, stalken, bedreigen of anderszins de wettelijke rechten (zoals het recht op privacy en publiciteit) van anderen te schenden.

Publiceren, plaatsen, uploaden, distribueren of verspreiden enig ongepast, profaan, lasterlijk, schendend, obsceen of aanstootgevend of illegaal onderwerp, naam, materiaal of informatie.

Bestanden uploaden die software of andere materialen bevatten die beschermd zijn door intellectuele eigendomsrechten bevatten (of door de rechten op privacy en publiciteit), tenzij u eigenaar of daarop of alle benodigde toestemmingen hebben gekregen om de rechten te regelen.

Bestanden uploaden die virussen, corrupte bestanden, of enige andere gelijksoortige software of programma's die de werking van een ander's computer kunnen beschadigen.

Adverteren of te koop aanbieden of kopen van goederen of diensten voor enig bedrijfsdoel, tenzij de Communicatiedienst zulke berichten toestaat.

Uitvoeren of doorsturen enquêtes, wedstrijden, piramidesystemen of kettingbrieven.

Enig bestand downloaden geplaatst door een andere gebruiker van een Communicatiedienst, waarvan u weet, of redelijkerwijs zou moeten weten, niet legaal gedistribueerd kan worden op deze wijze.

Vervalsen of Toewijzingen van auteurs, juridische of andere gepaste mededelingen of aanduidingen van eigendom of het etiket van de herkomst of bron van software of andere materialen in een bestand dat is geupload te verwijderen.

Beperken of hinderen van andere gebruikers in het gebruiken of genieten van de Communicatiediensten.

Handelen in strijd met gedragscode of andere richtlijnen die van toepassing zijn op een betreffende Communicatiedienst kunnen.

Oogsten of op een andere manier informatie verzamelen over anderen, waaronder e-mailadressen, zonder hun toestemming.

In strijd met toepasselijk recht of wettelijke bepalingen.

Edifier Benelux is niet verplicht om de Communicatiediensten te controleren. Echter, Edifier Benelux behoudt zich het recht om materialen geplaatst op een Communicatiedienst te beoordelen en materialen naar eigen goeddunken te verwijderen. Edifier Benelux behoudt het recht om uw toegang tot enige of alle Communicatiediensten te beëindigen op welk tijdstip dan ook, zonder mededeling, voor welke reden dan ook.

Edifier Benelux behoudt zich het recht om te allen tijde alle informatie die nodig zijn om eventuele geldende wet- en regelgeving, wettelijke procedure of de overheid verzoek te voldoen, of te bewerken, weigeren te plaatsen of om informatie of materialen te verwijderen, geheel of gedeeltelijk, in openbaren Edifier Benelux's eigen goeddunken

Voorzichtigheid is geboden wanneer u persoonlijk identificerende informatie over uzelf of uw kinderen geeft in een Servicedienst. Edifier Benelux heeft geen controle over de inhoud, berichten of informatie in een Communicatiedienst of keurt deze goed en daarom Edifier Benelux niet verantwoordelijk worden gehouden wat betreft de Communicatiediensten en voor handelingen die volgen uit uw deelname aan een Communicatiedienst. Managers en hosts zijn geen gemachtigde Edifier Benelux woordvoerders, en hun standpunten komen niet noodzakelijk overeen met die van Edifier Benelux.

Materialen geupload naar een Communicatiedienst kunnen ondergeschikt zijn aan geplaatste gebruikers-, reproductie en / of verspreiding. U bent verantwoordelijk voor de naleving van dergelijke beperkingen als u de materialen downloadt.

MATERIALEN VERSTREKT AAN Edifier Benelux OF GEPLAATST OP EEN Edifier Benelux WEBSITE

Edifier Benelux beschouwt de materialen die u verstrekt aan Edifier Benelux (inclusief feedback en suggesties) of plaatst, uploadt, toevoegt of overlegt aan een Edifier Benelux Website of daarmee samenhangende diensten (collectief: "Inzending"). Echter, met het plaatsen, uploaden, toevoegen, verstrekken van of het inzenden van uw Inzending u De Edifier Benelux, de daaraan verbonden bedrijven en de nodige onderlicenties, toestemming om uw Inzending in verband met de exploitatie van hun Internetbedrijf met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het recht om te: kopiëren , distribueren, overbrengen, publiekelijk tonen, publiekelijk uitvoeren, reproduceren, bewerken, vertalen en opnieuw formatteren van uw Inzending; en om uw naam te publiceren in verband met uw Inzending.

Er zal geen vergoeding worden betaald met betrekking tot het gebruik van uw Inzending, zoals hierin voorzien. Edifier Benelux is niet verplicht te plaatsen of uw Inzending te gebruiken en mag de Inzending op elk moment naar Edifier Benelux's eigen goeddunken verwijderen.

Met het plaatsen, uploaden, toevoegen, verstrekken van of het inzenden van uw Inzending, garandeert u en dat u de eigenaar of er een wettelijke controle van de rechten om uw Inzending zoals beschreven in deze sectie, met inbegrip, zonder beperking, alle rechten noodzakelijk voor u om te bieden, post, toevoegt of de inzendingen in te dienen.

AANSPRAKELIJKHEID

DE INFORMATIE, SOFTWARE, PRODUCTEN EN DIENSTEN OP OF BESCHIKBAAR OPGENOMEN VIA DE Edifier Benelux WEBSITE KUNNEN ONNAUWKEURIGHEDEN OF TYPOGRAFISCHE FOUTEN BEVATTEN. VERANDERINGEN WORDEN PERIODIEK TOEGEVOEGD AAN DE INFORMATIE HIERIN. Edifier Benelux EN / OF HAAR LEVERANCIERS KUNNEN VERBETERINGEN EN / OF WIJZIGINGEN IN DE Edifier Benelux WEBSITE TE ALLEN TIJDE. NEMEN ADVIEZEN DIE WORDEN ONTVANGEN VIA DE Edifier Benelux WEBSITE VAN PERSOONLIJKE, MEDISCHE, JURIDISCHE OF FINANCIELE AARD EN U DIENT EEN TER ZAKE DESKUNDIGE Voor specifieke aanwijzingen OP UW SITUATIE TOEGESPITST ADVIES.

Edifier Benelux EN / OF HAAR LEVERANCIERS STAAN NIET IN VOOR DE GESCHIKTHEID, BETROUWBAARHEID, TIJDIGHEID, EN DE NAUWKEURIGEHID VAN DE INFORMATIE, SOFTWARE, PRODUCTEN, DIENSTEN EN BEELDEN OP DE Edifier Benelux WEBSITE voor enig doel. VOOR ZOVER MAXIMAAL TOEGESTAAN OP GROND VAN TOEPASSELIJK RECHT, WORDEN AL DERGELIJKE INFORMATIE, SOFTWARE, PRODUCTEN, DIENSTEN EN DAARMEE SAMENHANGENDE GRAFISCHE GEGEVENS GELEVERD "AS IS" ZONDER GARANTIE OF ENIGE VORM VAN. Edifier Benelux EN / OF HAAR LEVERANCIERS WIJZEN HIERBIJ ALLE GARANTIES VAN DE HAND MET BETREKKING TOT DEZE INFORMATIE, SOFTWARE, PRODUCTEN, DIENSTEN EN MET INBEGRIP VAN ALLE IMPLICIETE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, TITEL EN NIET-INBREUKMAKENDHEID.

VOOR ZOVER MAXIMAAL TOEGESTAAN OP GROND VAN TOEPASSELIJK RECHT, IN GEEN GEVAL ZAL Edifier Benelux EN / OF HAAR LEVERANCIERS AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE DIRECTE, INDIRECTE, PUNITIEVE, INCIDENTELE, SPECIALE, GEVOLGSCHADE OF ENIGE ANDERE SCHADE INCLUSIEF, ZONDER BEPERKING, SCHADE DOOR VERLIES VAN GEBRUIK OF GEGEVENS VOORTVLOEIEND UIT OF OP EEN ANDERE WIJZE VERBAND MET HET GEBRUIK VAN DE Edifier Benelux WEBSITE, MET DE VERTRAGING OF HET NIET KUNNEN Edifier Benelux WEBSITE OF DAARMEE SAMENHANGENDE DIENSTEN, HET VERLENEN OF HET NIET VAN DIENSTEN TE GEBRUIKEN, OF VOOR ENIGE INFORMATIE, SOFTWARE, PRODUCTEN, DIENSTEN EN DAARMEE SAMENHANGENDE GRAFISCHE GEGEVENS DIE VIA DE Edifier Benelux WEBSITE, of anderszins voortkomend uit HET GEBRUIK VAN DE Edifier Benelux WEBSITE, HETZIJ OP BASIS VAN CONTRACT, NALATIGHEID, RISICOAANSPRAKELIJKHEID OF ANDERSZINS, ZELFS IF Edifier Benelux OF EEN VAN DE HOOGTE IS GESTELD VAN DE MOGELIJKHEID VAN SCHADE. AANGEZIEN SOMMIGE STATEN / RECHTSGEBIEDEN DE UITSLUITING OF BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID VOOR GEVOLGSCHADE OF INCIDENTELE SCHADE NIET TOESTAAN, IS DE BOVENSTAANDE BEPERKING NIET OP U VAN TOEPASSING. Als u ontevreden bent ENIGE GEDEELTE VAN DE Edifier Benelux WEBSITE ZIJN, OF MET EEN VAN DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN, IS UW ENIGE EN UITSLUITENDE VERHAALSMOGELIJKHEID HET GEBRUIK VAN DE Edifier Benelux WEBSITE TE STAKEN.

SERVICE CONTACT: info@edifier.nl

BEEINDIGING / BEPERKING TOEGANG

Edifier Benelux behoudt het recht om naar eigen goeddunken, uw toegang tot de Edifier Benelux Website en de daarmee verband houdende diensten of enig gedeelte daarvan te allen tijde, zonder voorafgaande kennisgeving. ALGEMEEN Voor zover maximaal toegestaan ​​door de wet, wordt deze overeenkomst beoordeeld volgens de wetten van de staat Washington, de VS en u onderwerpt zich hierbij aan de exclusieve jurisdictie en locatie van de rechtbanken in King County, Washington, USA in alle geschillen die voortkomen uit of in verband het gebruik van Edifier Benelux Website. Het gebruik van de Edifier Benelux Website is ongeautoriseerd binnen jurisdicties die geen effect heeft alle regels van deze voorwaarden en bepalingen, met inbegrip van en zonder beperking deze paragraaf. U stemt ermee in dat er geen samenwerkingsverband partnerschap, dienstverband of agentuurovereenkomst bestaat tussen u en Edifier Benelux als gevolg van deze overeenkomst of het gebruik van de Edifier Benelux Website. nakoming van deze overeenkomst Edifier Benelux is onderworpen aan bestaande wetten en juridische procedures, en geen van de in deze overeenkomst doet afbreuk aan het recht van Edifier Benelux om te voldoen aan de overheid, politie en justitie die verband houden met uw gebruik van de Edifier Benelux Website of informatie verstrekt aan of verzameld door Edifier Benelux met betrekking tot dat gebruik. Als enig onderdeel van deze overeenkomst wordt bepaald ongeldig of niet-afdwingbaar is ingevolge toepasselijk recht, waaronder, maar niet beperkt tot, de afwijzing van garantie en aansprakelijkheidsbeperking hierboven uiteengezet zijn, dan wordt die ongeldige of niet-afdwingbare bepaling geacht te zijn vervangen door een geldige, afdwingbare bepaling die overeenkomt met de meeste nauw aan bij de intentie van de oorspronkelijke bepaling en de rest van de overeenkomst van kracht blijven. Tenzij hierin anders aangegeven, vormen de gehele overeenkomst tussen de gebruiker en Edifier Benelux met betrekking tot de Edifier Benelux Website en deze overeenkomsten vervangen alle voorgaande of gelijktijdige communicatie en voorstellen, hetzij elektronisch, mondeling dan wel schriftelijk, tussen de gebruiker en Edifier Benelux met betrekking tot de Edifier Benelux Website. Een gedrukte versie van deze overeenkomst en van elke opzegging in elektronische vorm is ontvankelijk in gerechtelijke of administratieve procedure op grond van of in verband met deze overeenkomst in dezelfde mate worden een d onderworpen aan dezelfde voorwaarden als andere zakelijke documenten en dossiers die oorspronkelijk gegenereerd en onderhouden in gedrukte vorm. Het is de uitdrukkelijke wens van de partijen dat deze overeenkomst en alle aanverwante documenten in het Engels worden opgesteld.

AUTEURS- EN MERKENRECHT:

De inhoud van de Edifier Benelux Website is: Edifier en / of haar leveranciers. Alle rechten voorbehouden.

HANDELSMERKEN

De namen van bestaande bedrijven en producten die hierin worden genoemd, kunnen handelsmerken zijn van hun respectieve eigenaars.

De bedrijven, organisaties, producten, mensen en gebeurtenissen zijn fictief. Geen enkele associatie met een echt bedrijf, organisatie, product, persoon of gebeurtenis is bedoeld of moet worden afgeleid.

Alle rechten die hierin niet uitdrukkelijk worden verleend, zijn voorbehouden.

MEDEDELINGEN EN PROCEDURE VOOR HET inbreuk op auteursrechten

Krachtens Titel 17, United States Code, sectie 512 (c) (2), kennisgevingen betreffende een vermeende schending van het auteursrecht in het kader van de Verenigde Staten auteursrecht moet worden naar Service Provider aangewezen vertegenwoordiger gestuurd. VRAGEN DIE GEEN VERBAND HOUDEN MET DE VOLGENDE PROCEDURE WORDEN NIET BEANTWOORD. Zie Mededelingen en procedure voor het instellen van vorderingen inzake inbreuk op het auteursrecht.