Warunki użycia

Warunki użytkowania

Dziękujemy za zainteresowanie firmą Edifier International Limited i jej spółkami stowarzyszonymi (zwanymi dalej łącznie "Edifier") oraz różnymi witrynami internetowymi udostępnianymi przez Edifier, w tym naszą witryną internetową pod adresem www.edifier.com i wszystkimi powiązanymi witrynami połączonymi z witryną www.edifier.com przez Edifier (zwanymi dalej łącznie "Witryną"). Niniejsze Warunki użytkowania stanowią umowę prawną (zwaną dalej "Umową" lub "Warunkami użytkowania") pomiędzy użytkownikiem a spółką Edifier International Limited (zwaną dalej "Edifier", "nasza", "my" lub "nas"), która reguluje korzystanie z Witryny oraz zakup i korzystanie z produktów Edifier (zwanych dalej "Produktami") za pośrednictwem Witryny. Uzyskując dostęp do Witryny lub wszelkich usług świadczonych za jej pośrednictwem, użytkownik w pełni akceptuje niniejsze Warunki Użytkowania. Jeśli użytkownik nie spełnia lub nie akceptuje niniejszych Warunków, nie może uzyskać dostępu do Witryny.

Niniejsze Warunki użytkowania zawierają postanowienie dotyczące arbitrażu, które wymaga stosowania postępowania arbitrażowego na zasadzie indywidualnej w celu rozstrzygania sporów, a nie procesów z udziałem ławy przysięgłych lub pozwów zbiorowych, a także ogranicza środki prawne dostępne dla użytkownika w przypadku sporu. Szczegółowe informacje znajdują się w sekcji 17.

 

1. UPRAWNIENIA

Aby uzyskać dostęp do Witryny, użytkownik musi mieć ukończone 16 lat. Akceptując niniejsze Warunki, użytkownik oświadcza i gwarantuje nam, że: (a) ukończył co najmniej 16 lat; (b) nie został wcześniej zawieszony ani usunięty z Witryny; oraz (c) jego dostęp do Witryny jest zgodny ze wszystkimi obowiązującymi przepisami prawa i regulacjami. Jeśli użytkownik uzyskuje dostęp do Witryny w imieniu podmiotu, organizacji lub spółki, oświadcza i gwarantuje, że jest upoważniony do takiego zobowiązania i akceptuje niniejsze Warunki w imieniu tej organizacji.

 

2. LICENCJA NA KORZYSTANIE Z WITRYNY

Pod warunkiem przestrzegania przez użytkownika niniejszej Umowy, Edifier udziela użytkownikowi niewyłącznej, niepodlegającej licencjonowaniu, podlegającej odwołaniu zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy, niezbywalnej licencji na dostęp do Witryny na użytek osobisty użytkownika.

tutaj chyba czegoś brakuje

 

3. PRZYJĘCIE ODPOWIEDZIALNOŚCI Z TYTUŁU RYZYKA

Użytkownik świadomie i dobrowolnie przyjmuje odpowiedzialność z tytułu wszelkiego ryzyka związanego z korzystaniem z Witryny. Użytkownik, w imieniu własnym, swoich pełnomocników i beneficjentów, dobrowolnie zgadza się zrzec z odpowiedzialności i zabezpieczyć firmę Edifier oraz jej właścicieli, członków zarządu, dyrektorów, pracowników, agentów, podmioty stowarzyszone, konsultantów, przedstawicieli, licencjobiorców, beneficjentów, cesjonariuszy, rodziców, podmioty zależne, i podmioty powiązane, w tym Edifier International Limited (dalej zwane "Strony Spółki") od wszelkich roszczeń, działań lub strat z tytułu obrażeń ciała, szkód majątkowych, nieumyślnego spowodowania śmierci, stresu emocjonalnego, naruszenia prywatności lub innych szkód i krzywd, zarówno na rzecz użytkownika, jak i osób trzecich, które mogą wynikać z korzystania przez użytkownika z Witryny.

 

4. DZIAŁANIA ZABRONIONE

Korzystając z Witryny, nie należy podejmować poniższych działań:

4.1 Uzyskiwanie dostępu do Witryny w celu niezgodnym z prawem lub z naruszeniem przepisów prawa lokalnego, stanowego, krajowego lub międzynarodowego;

4.2 Prowadzenie działań, które mogą być szkodliwe dla innych lub mogą zaszkodzić reputacji firmy Edifier;

4.3 Naruszanie lub zachęcanie innych do naruszania praw osób trzecich, w tym poprzez naruszanie lub przywłaszczanie praw własności intelektualnej osób trzecich lub naruszanie prawa do prywatności osób trzecich;

4.4 Ingerowanie w funkcje Witryny związane z bezpieczeństwem, w tym poprzez: (a) wyłączanie lub obchodzenie funkcji, które uniemożliwiają lub ograniczają korzystanie lub kopiowanie wszelkich zawartości; lub (b) przeprowadzanie wstecznej ingerencji lub w inny sposób podejmowanie prób odkrycia kodu źródłowego dowolnej części Witryny, z wyjątkiem zakresu, w jakim takie działanie jest wyraźnie dozwolone przez obowiązujące prawo;

4.5 Zakłócanie działania Witryny lub korzystania z niej przez użytkowników, w tym poprzez: (a) przesyłanie lub rozpowszechnianie w inny sposób wirusów, oprogramowania typu adware, spyware, błędów lub innego złośliwego kodu; (b) składanie niezamawianych ofert lub reklam innemu użytkownikowi Witryny; (c) podejmowanie prób gromadzenia danych osobowych innego użytkownika lub podmiotu zewnętrznego bez zgody; lub (d) zakłócanie działania jakiejkolwiek sieci, sprzętu lub serwera podłączonego do Witryny lub wykorzystywanego do jej udostępniania, lub naruszanie wszelkich przepisów, zasad lub procedur dotyczących takiej sieci, sprzętu lub serwera;

4.6 Podejmowanie wszelkich nielegalnych działań w związku z uzyskiwaniem dostępu lub korzystaniem z Witryn, w tym podszywanie się pod inną osobę lub podmiot, powoływanie się na fałszywe członkostwo, uzyskiwanie dostępu do innych kont Edifier bez pozwolenia lub fałszowanie wieku lub daty urodzenia użytkownika;

4.7 Sprzedaż lub przeniesienie w inny sposób dostępu przyznanego na mocy niniejszych Warunków lub wszelkich Materiałów (zgodnie z definicją w Sekcji 9) lub praw bądź możliwości przeglądania, uzyskiwania dostępu lub korzystania z wszelkich Materiałów;

4.8 Obchodzenie wszelkich zabezpieczeń lub innych funkcji Witryny mających na celu kontrolę sposobu korzystania z Witryny, pozyskiwania lub kopiowania Treści Użytkownika z Witryny lub w inny sposób uzyskiwania dostępu do Witryny lub uzyskiwania dostępu do Witryny w sposób niezgodny z zasadami właściwego użytkowania Witryny przez użytkowników;

4.9 Korzystanie z usług wirusów, szkodliwego oprogramowania lub innych automatycznych środków lub interfejsów, które nie zostały przez nas udostępnione w celu uzyskania dostępu do Witryny lub wyodrębnienia danych;

4.10 Wykorzystywanie, wyświetlanie, tworzenie kopii zapasowych, kadrowanie lub stosowanie technik kadrowania w celu modyfikacji Witryny lub Treści Użytkownika lub dowolnej ich części, chyba że i wyłącznie w zakresie, w jakim Edifier udostępnia środki umożliwiające umieszczenie dowolnej części Witryny lub Treści Użytkownika;

4.11 Uzyskiwanie dostępu, ingerencja lub korzystanie z niepublicznych obszarów Witryny, systemów komputerowych i infrastruktury Edifier (i dowolnej firmy hostingowej) lub technicznych systemów dostawców Edifier;

4.12 Uzyskiwanie dostępu do Witryny w dowolny sposób w celu nękania, znęcania się, prześladowania, grożenia, zniesławiania lub w inny sposób naruszania lub łamania praw innych podmiotów;

4.13 Sprzedaż lub przekazanie w inny sposób dostępu przyznanego na mocy niniejszych Warunków wszelkich Materiałów, wszelkich praw lub możliwości przeglądania, uzyskiwania dostępu lub korzystania z dowolnych Materiałów;

4.14 Usiłowanie popełnienia czynów opisanych w niniejszej Sekcji 4, udzielanie pomocy lub zezwalanie innej osobie na popełnienie czynów opisanych w niniejszej Sekcji 4.

 

5. TREŚCI UŻYTKOWNIKA

W niniejszych Warunkach użytkowania "treści użytkownika" oznaczają materiały (w tym między innymi tekst, obrazy, materiały audio, materiały wideo i materiały dźwiękowo-wizualne), które użytkownik przesyła do Witryny w dowolnym celu.

Użytkownik udziela firmie Edifier globalnej, niezbywalnej, niewyłącznej, bezpłatnej licencji na wykorzystywanie, powielanie, dostosowywanie, publikowanie, tłumaczenie i rozpowszechnianie treści użytkownika we wszelkich istniejących lub przyszłych mediach. Użytkownik przyznaje również firmie Edifier prawo do udzielania dalszej licencji na te prawa oraz prawo do wnoszenia powództwa o naruszenie tych praw, pod warunkiem jednak, że firma Edifier nie wniesie powództwa o naruszenie recenzji Produktów opublikowanych przez użytkownika bez jego wyraźnej dalszej zgody.

Treści użytkownika nie mogą być nielegalne lub niezgodne z prawem, nie mogą naruszać praw osób trzecich i nie mogą stanowić podstawy do podjęcia działań prawnych przeciwko użytkownikowi, Edifier lub podmiotowi zewnętrznemu (w każdym przypadku zgodnie z obowiązującym prawem).

Zabronione jest przesyłanie do witryny wszelkich treści użytkownika, które są lub kiedykolwiek były przedmiotem wszelkich potencjalnych lub faktycznych postępowań sądowych lub innych podobnych skarg.

Edifier zastrzega sobie prawo do edytowania lub usuwania wszelkich materiałów przesłanych do Witryny, przechowywanych na serwerach Edifier, hostowanych lub publikowanych w Witrynie.

Niezależnie od praw przysługujących firmie Edifier na mocy niniejszych Warunków użytkowania w odniesieniu do treści użytkownika, Edifier nie zobowiązuje się do monitorowania przesyłania takich treści do Witryny ani ich publikacji w Witrynie.

 

6. ZAKOŃCZENIE UŻYTKOWANIA; ZAKOŃCZENIE I MODYFIKACJA WITRYNY

Jeśli użytkownik naruszy dowolne postanowienie niniejszych Warunków, jego pozwolenie na dostęp do Witryny zostanie automatycznie cofnięte. Ponadto Edifier może według własnego uznania zawiesić lub zablokować dostęp użytkownika do Witryny w dowolnym momencie z dowolnego powodu lub bez powodu, z powiadomieniem lub bez. Zastrzegamy sobie również prawo do modyfikacji lub zakończenia działania Witryny lub jej funkcji w dowolnym czasie, tymczasowo lub na stałe, bez powiadomienia użytkownika. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności z tytułu zmian w Witrynie ani z tytułu zawieszenia lub zakończenia dostępu użytkownika do Witryny. Nie ograniczając powyższego, użytkownik rozumie i zgadza się, że w przypadku zakończenia lub zawieszenia Witryny nie będzie miał dostępu do żadnych danych ani treści zamieszczonych lub w inny sposób zawartych w Witrynie, a my nie będziemy ponosić odpowiedzialności za zapewnienie użytkownikowi dostępu do takich danych lub treści.

 

7. POLITYKA PRYWATNOŚCI; WARUNKI DODATKOWE

7.1 Polityka prywatności

Należy uważnie zapoznać się z Polityką Prywatności Edifier dostępną pod adresem https://www.edifier.com/privacy-policy, aby uzyskać informacje dotyczące pozyskiwania, przetwarzania, przechowywania i ujawniania danych osobowych użytkowników. Polityka prywatności Edifier jest częścią niniejszych Warunków.

7.2 Warunki dodatkowe

Dostęp użytkownika do Witryny podlega wszelkim dodatkowym warunkom, zasadom, regułom lub wytycznym mającym zastosowanie do Witryny ("Warunki Dodatkowe"), takim jak Warunki Zwrotu i Wymiany Edifier Mall. Wszystkie Dodatkowe Warunki są zawarte w niniejszych Warunkach i stanowią ich część.

 

8. ZMIANY W NINIEJSZYCH WARUNKACH

Firma zastrzega sobie prawo, według własnego uznania, do zmiany niniejszych Warunków w dowolnym momencie. Należy regularnie sprawdzać niniejsze Warunki pod kątem zmian. Zmodyfikowane wersje niniejszych Warunków obowiązują od momentu ich publikacji. Jeśli wprowadzimy istotne zmiany w Warunkach, postaramy się powiadomić użytkownika z odpowiednim wyprzedzeniem, zanim takie zmiany będą obowiązywać. Kontynuując korzystanie z Witryny, użytkownik wyraża zgodę na obowiązujące zaktualizowane, zmienione lub zmodyfikowane Warunki. Jeśli użytkownik nie zgadza się na obowiązujące zmodyfikowane Warunki, musi natychmiast zakończyć korzystanie z Witryny lub anulować dostęp do niej. Spory wynikające z niniejszych Warunków będą rozstrzygane zgodnie z wersją niniejszych Warunków, która obowiązywała w momencie powstania sporu.

 

9. WŁASNOŚĆ; PRAWA WŁASNOŚCI

Witryna jest własnością i jest obsługiwana przez firmę Edifier. Interfejsy wizualne, grafika, projekt, kompozycja, informacje, dane, kod komputerowy (w tym kod źródłowy lub kod obiektu), produkty, oprogramowanie, usługi i wszystkie inne elementy Witryny (zwane dalej "Materiały") dostarczane przez Edifier są objęte ochroną własności intelektualnej i innymi prawami. Wszystkie Materiały zawarte w Witrynie stanowią własność firmy Edifier i jej zewnętrznych podmiotów licencyjnych. Z wyjątkiem przypadków wyraźnie zatwierdzonych przez Edifier, użytkownik nie może korzystać z Materiałów. Edifier zastrzega sobie wszelkie prawa do Materiałów, które nie zostały wyraźnie określone w niniejszych Warunkach.

 

10. WYŁĄCZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI; WYŁĄCZENIE GWARANCJI

WITRYNA ORAZ WSZYSTKIE MATERIAŁY I TREŚCI UŻYTKOWNIKA DOSTĘPNE ZA POŚREDNICTWEM WITRYNY SĄ DOSTARCZANE "W STANIE, W JAKIM SIĘ ZNAJDUJĄ" I "WEDŁUG DOSTĘPNOŚCI", BEZ GWARANCJI LUB WARUNKÓW WSZELKIEGO RODZAJU, ZARÓWNO WYRAŹNYCH, JAK I DOMNIEMANYCH. PODMIOTY EDIFIER ZRZEKAJĄ SIĘ WSZELKICH GWARANCJI, WYRAŹNYCH LUB DOMNIEMANYCH, ZWIĄZANYCH Z WITRYNĄ ORAZ WSZYSTKIMI MATERIAŁAMI I TREŚCIAMI UŻYTKOWNIKA DOSTĘPNYMI ZA POŚREDNICTWEM WITRYNY, W TYM: (A) WSZELKICH DOMNIEMANYCH GWARANCJI WARTOŚCI HANDLOWEJ, ZDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU, TYTUŁU PRAWNEGO, KOMFORTU UŻYTKOWANIA LUB NIENARUSZANIA PRAW; ORAZ (B) WSZELKICH GWARANCJI WYNIKAJĄCYCH Z PRZEBIEGU TRANSAKCJI, UŻYTKOWANIA LUB HANDLU. PODMIOTY EDIFIER NIE GWARANTUJĄ, ŻE WITRYNA LUB JAKAKOLWIEK JEJ CZĘŚĆ LUB JAKIEKOLWIEK MATERIAŁY BĄDŹ TREŚCI UŻYTKOWNIKA OFEROWANE ZA POŚREDNICTWEM WITRYNY BĘDĄ PRAWIDŁOWE, ZABEZPIECZONE LUB POZBAWIONE BŁĘDÓW, WIRUSÓW LUB INNYCH SZKODLIWYCH ELEMENTÓW, A TAKŻE NIE GWARANTUJĄ, ŻE WSZELKIE TE KWESTIE ZOSTANĄ NAPRAWIONE.

ŻADNE PORADY ANI INFORMACJE, USTNE LUB PISEMNE, UZYSKANE PRZEZ UŻYTKOWNIKA ZA POŚREDNICTWEM WITRYNY LUB DOWOLNYCH MATERIAŁÓW LUB TREŚCI UŻYTKOWNIKA DOSTĘPNYCH ZA POŚREDNICTWEM WITRYNY, NIE STANOWIĄ GWARANCJI DOTYCZĄCEJ PODMIOTÓW EDIFIER LUB WITRYNY, KTÓRA NIE ZOSTAŁA WYRAŹNIE OKREŚLONA W NINIEJSZYCH WARUNKACH. UŻYTKOWNIK PONOSI WSZELKIE RYZYKO ZA EWENTUALNE SZKODY WYNIKAJĄCE Z KORZYSTANIA Z WITRYNY LUB DOSTĘPU DO NIEJ ORAZ WSZELKICH MATERIAŁÓW LUB TREŚCI UŻYTKOWNIKA DOSTĘPNYCH ZA POŚREDNICTWEM WITRYNY. UŻYTKOWNIK ROZUMIE I ZGADZA SIĘ, ŻE KORZYSTA Z WITRYNY WEDŁUG WŁASNEGO UZNANIA I NA WŁASNE RYZYKO ORAZ ŻE PONOSI WYŁĄCZNĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WSZELKIE OBRAŻENIA CIAŁA, ŚMIERĆ, USZKODZENIE MIENIA UŻYTKOWNIKA LUB PODMIOTU ZEWNĘTRZNEGO LUB UTRATĘ DANYCH, KTÓRE WYNIKAJĄ Z KORZYSTANIA LUB BRAKU MOŻLIWOŚCI KORZYSTANIA Z WITRYNY.

NOTWITHSTANDING THE FOREGOING, EDIFIER DOES NOT DISCLAIM ANY WARRANTY OR OTHER RIGHT THAT EDIFIER IS PROHIBITED FROM DISCLAIMING UNDER APPLICABLE LAW.

 

11. OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

W ŻADNYM PRZYPADKU PODMIOTY EDIFIER NIE BĘDĄ PONOSIĆ ODPOWIEDZIALNOŚCI WOBEC UŻYTKOWNIKA ZA WSZELKIE SZKODY POŚREDNIE, PRZYPADKOWE, UMYŚLNE, UBOCZNE LUB MORALNE (W TYM SZKODY ZA UTRATĘ ZYSKÓW, WARTOŚCI FIRMY LUB INNE STRATY NIEMATERIALNE) WYNIKAJĄCE Z LUB ZWIĄZANE Z DOSTĘPEM UŻYTKOWNIKA DO WITRYNY, KORZYSTANIEM Z NIEJ LUB NIEMOŻNOŚCIĄ UZYSKANIA DOSTĘPU DO WITRYNY LUB KORZYSTANIA Z NIEJ BĄDŹ Z DOWOLNYCH MATERIAŁÓW LUB TREŚCI UŻYTKOWNIKA DOSTĘPNYCH ZA POŚREDNICTWEM WITRYNY, NIEZALEŻNIE OD TEGO, CZY SĄ ONE OPARTE NA GWARANCJI, UMOWIE, CZYNIE NIEDOZWOLONYM (W TYM ZANIEDBANIU), USTAWIE LUB INNEJ PODSTAWIE PRAWNEJ I NIEZALEŻNIE OD TEGO, CZY KTÓRYKOLWIEK Z PODMIOTÓW EDIFIER ZOSTAŁ POINFORMOWANY O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA SZKODY.

NIEKTÓRE JURYSDYKCJE NIE ZEZWALAJĄ NA WYŁĄCZENIE LUB OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SZKODY POŚREDNIE LUB PRZYPADKOWE. W ZWIĄZKU Z TYM POWYŻSZE OGRANICZENIE MOŻE NIE MIEĆ ZASTOSOWANIA DO UŻYTKOWNIKA.

KAŻDE POSTANOWIENIE NINIEJSZYCH WARUNKÓW, KTÓRE PRZEWIDUJE OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI, ZRZECZENIE SIĘ GWARANCJI LUB WYŁĄCZENIE SZKÓD, MA NA CELU PODZIAŁ ODPOWIEDZIALNOŚCI MIĘDZY STRONAMI NA MOCY NINIEJSZYCH WARUNKÓW. PODZIAŁ TEN JEST ISTOTNYM ELEMENTEM PODSTAWY TRANSAKCJI MIĘDZY STRONAMI. KAŻDE Z TYCH POSTANOWIEŃ JEST ODRĘBNE I NIEZALEŻNE OD WSZYSTKICH INNYCH POSTANOWIEŃ NINIEJSZYCH WARUNKÓW. OGRANICZENIA ZAWARTE W NINIEJSZYM PUNKCIE 11 BĘDĄ MIAŁY ZASTOSOWANIE NAWET WTEDY, GDY JAKIKOLWIEK OGRANICZONY ŚRODEK PRAWNY NIE SPEŁNI SWOJEGO ZASADNICZEGO CELU.

 

12. ZGODA NA KONTAKT ELEKTRONICZNY

Uzyskując dostęp do Witryny, użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie od nas określonych wiadomości elektronicznych, jak opisano w naszej Polityce prywatności. Zapoznaj się z naszą Polityką prywatności, aby dowiedzieć się więcej o naszych praktykach w zakresie komunikacji elektronicznej. Niniejszym użytkownik wyraża zgodę na to, że wszelkie powiadomienia, umowy, informacje lub inne komunikaty, które wysyłamy do niego drogą elektroniczną, spełniają wszelkie wymogi prawne dotyczące komunikacji, w tym wymóg zachowania formy pisemnej.

 

13. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

Użytkownik oświadcza i gwarantuje, że podczas korzystania z Witryny będzie przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów prawa i szanować prawa własności intelektualnej innych osób. Korzystanie z Witryny przez użytkownika jest zawsze zgodne z prawami autorskimi i innymi prawami własności intelektualnej oraz podlega tym prawom. Użytkownik zobowiązuje się nie przesyłać, nie publikować, nie przekazywać, nie wyświetlać, nie wykonywać ani nie rozpowszechniać żadnych treści, informacji ani innych materiałów z naruszeniem praw autorskich, znaków towarowych lub innych praw własności intelektualnej lub praw własności należących do podmiotów zewnętrznych.

13.1 Znaki towarowe

Edifier i logo Edifier (zwane dalej "Znaki Edifier") są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi Edifier International Limited i są używane przez Edifier za zgodą. Inne znaki towarowe, znaki Witryny, grafiki, logo i nazwy domen pojawiające się w dowolnym miejscu Witryny, za jej pośrednictwem lub w związku z nią mogą być znakami towarowymi podmiotów zewnętrznych. Ani korzystanie z Witryny, ani niniejsza Umowa nie przyznają użytkownikowi żadnych praw, tytułów, udziałów, ani licencji na powielanie lub inne wykorzystywanie Znaków Edifier lub jakichkolwiek znaków towarowych, znaków Witryny, grafiki, logo lub nazw domen podmiotów zewnętrznych. Użytkownik zgadza się, że wszelka wartość firmy związana ze Znakami Edifier uzyskana w wyniku korzystania z Witryny przyniesie korzyści firmie Edifier International Limited, a użytkownik zgadza się przypisać i przypisuje całą taką wartość firmie Edifier International Limited. Użytkownik nie będzie kwestionował ani pomagał innym w kwestionowaniu praw, tytułów lub udziałów Edifier International Limited bądź ważności Znaków Edifier.

13.2 Prawa autorskie

Wszystkie treści i inne materiały dostępne za pośrednictwem Witryny, w tym bez ograniczeń logo Edifier, projekt, tekst, grafika i inne pliki, a także ich wybór, układ i organizacja, są własnością Edifier International Limited lub są własnością licencjodawców i dostawców Edifier. Z wyjątkiem przypadków wyraźnie określonych, ani korzystanie z Witryny, ani niniejsza Umowa nie przyznają użytkownikowi żadnych praw, tytułów ani udziałów w takich materiałach.

 

14. POZOSTAŁE STRONY

Witryna może być połączona z witrynami internetowymi podmiotów zewnętrznych (zwane dalej "Witryny internetowe podmiotów zewnętrznych"), z których niektóre mogą mieć nawiązaną współpracę z Edifier, a niektóre nie. Edifier nie ma kontroli nad treścią i działaniem stron internetowych podmiotów zewnętrznych. Edifier nie weryfikował i nie może weryfikować ani kontrolować wszystkich materiałów, w tym oprogramowania komputerowego i innych towarów lub stron internetowych, udostępnianych na stronach internetowych podmiotów zewnętrznych. W związku z tym Edifier nie reprezentuje, nie odpowiada ani nie promuje żadnych Stron Internetowych Podmiotów Zewnętrznych ani poprawności, aktualności, zawartości, zdatności, zgodności z prawem lub jakości informacji, materiałów, towarów lub stron internetowych dostępnych za pośrednictwem Witryn Internetowych Podmiotów Zewnętrznych. Edifier zrzeka się, a użytkownik zgadza się przyjąć na siebie wszelką odpowiedzialność za jakiekolwiek szkody zarówno wobec użytkownika, jak i podmiotów zewnętrznych, wynikające z korzystania przez użytkownika z Witryn Internetowych Podmiotów Zewnętrznych.

Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Edifier, jako podmiot z ograniczoną odpowiedzialnością, wyraża zamiar ograniczenia osobistej odpowiedzialności swoich członków zarządu i pracowników. Użytkownik zgadza się, że nie będzie wnosił żadnych roszczeń osobiście przeciwko członkom zarządu lub pracownikom Edifier, ani przeciwko jakimkolwiek Stronom Spółki, w odniesieniu do wszelkich strat poniesionych w związku z witryną internetową.

Bez wpływu na powyższy paragraf, użytkownik zgadza się, że ograniczenia gwarancji i odpowiedzialności określone w wyłączeniu odpowiedzialności Witryny będą zabezpieczać funkcjonariuszy, pracowników, agentów, podmioty zależne, następców prawnych, cesjonariuszy i podwykonawców Edifier, jak również Edifier i Strony Spółki.

 

15. POSTANOWIENIA NIEWYKONALNE

Jeśli którekolwiek z postanowień Zastrzeżenia Witryny jest lub zostanie uznane za niewykonalne na mocy obowiązującego prawa, nie wpłynie to na wykonalność pozostałych postanowień Zastrzeżenia Witryny.

 

16. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Bez ograniczania postanowień niniejszej Umowy dotyczących zwolnienia z odpowiedzialności, użytkownik ("Zwolniony z Odpowiedzialności") zgadza się zwolnić z odpowiedzialności i zabezpieczyć Edifier i Strony Spółki (zwane łącznie "Zwolnionymi z Odpowiedzialności") przed wszelkimi roszczeniami, powództwami, żądaniami i innymi postępowaniami (indywidualnie, "Roszczenie", a łącznie "Roszczenia"), w tym między innymi kosztów i opłat prawnych, a także zapewniając firmie Edifier wyłączną kontrolę wszelkich działań, w tym wybór doradcy prawnego i wszelkie związane z tym negocjacje ugodowe, wynikające z lub odnoszące się do: (a) relacji między użytkownikiem a firmą Edifier, niezależnie od tego, czy jest ona oparta na umowie, czynie niedozwolonym, ustawie, oszustwie, wprowadzeniu w błąd lub jakiejkolwiek innej podstawie prawnej; (b) naruszenia przez użytkownika niniejszej Umowy, w tym między innymi wszelkich oświadczeń lub gwarancji zawartych w niniejszej Umowie; (c) dostępu użytkownika do Witryny lub Produktów lub korzystania z nich; (d) dostarczenia przez użytkownika firmie Edifier lub którejkolwiek z osób zwolnionych z odpowiedzialności informacji lub innych danych; (e) naruszenia lub domniemanego naruszenia przez użytkownika jakiegokolwiek zagranicznego lub krajowego, międzynarodowego, federalnego, stanowego lub lokalnego prawa lub regulacji; (f) naruszenia przez użytkownika postanowień Sekcji 4 dotyczącej zabronionego korzystania z Witryny i innych zabronionych czynności; lub (g) naruszenia lub domniemanego naruszenia przez użytkownika praw autorskich, znaków towarowych lub innych praw własności intelektualnej bądź praw własności podmiotu zewnętrznego.

Każdy z podmiotów zwolnionych z odpowiedzialności posiada indywidualne prawo, ale nie obowiązek, uczestniczenia za pośrednictwem wybranego przez siebie prawnika w obronie użytkownika przed jakimkolwiek Roszczeniem, w odniesieniu do którego użytkownik jest zobowiązany do obrony lub zwolnienia z odpowiedzialności dowolnego, każdego i/lub wszystkich podmiotów. Użytkownik nie może rozstrzygać żadnych Roszczeń bez uprzedniej pisemnej zgody Stron Spółki, których to dotyczy.

 

17. ROZSTRZYGANIE SPORÓW

17.1 Arbitraż wiążący

Jeśli użytkownik oraz Edifier i Strony Spółki (łącznie "Strony Arbitrażowe") nie mogą rozwiązać sporu lub innego Roszczenia w drodze negocjacji, każda ze stron może zdecydować się na ostateczne i wyłączne rozstrzygnięcie sporu lub Roszczenia w drodze wiążącego arbitrażu. Każdy wybór arbitrażu przez jedną ze stron będzie ostateczny i wiążący dla pozostałych stron.

Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że bez tego postanowienia miałby prawo do wniesienia pozwu do sądu z udziałem ławy przysięgłych lub do udziału w pozwie zbiorowym.

Język niniejszej Umowy będzie podlegał interpretacji zgodnie z jego właściwym znaczeniem, a nie ściśle na korzyść lub niekorzyść którejkolwiek ze stron. Niniejsze Warunki użytkowania podlegają lokalnym przepisom prawa i regulacjom.

Arbiter jest zobowiązany do przestrzegania warunków niniejszej Umowy. Wszystkie kwestie rozstrzygane są przez arbitra, z wyjątkiem kwestii związanych z egzekwowaniem zapisu na sąd arbitrażowy, które rozstrzygane są przez właściwy sąd powszechny. Arbitraż może być prowadzony osobiście, poprzez złożenie dokumentów, telefonicznie lub online. Arbiter wyda decyzję na piśmie, ale musi przedstawić uzasadnienie tylko na żądanie strony. Arbiter musi przestrzegać obowiązującego prawa, a każde orzeczenie może zostać zaskarżone, jeśli arbiter tego nie zrobi. Strony postępowania arbitrażowego mogą dochodzić przed sądem przymusowego arbitrażu, zawiesić postępowanie w oczekiwaniu na arbitraż lub zmienić, potwierdzić, uchylić lub wydać wyrok w sprawie orzeczenia wydanego przez arbitra. Arbiter przyzna koszty stronie wygrywającej (w tym, bez ograniczeń, opłaty, wydatki i uzasadnione honoraria prawników) w dowolnym momencie postępowania i na wniosek którejkolwiek ze stron, w ciągu 45 dni od orzeczenia arbitra co do istoty sprawy.

17.2 Ograniczenia przeciwko łączeniu roszczeń

Użytkownik i Strony postępowania arbitrażowego zgadzają się, że postępowanie arbitrażowe będzie ograniczone do każdego Roszczenia indywidualnie. Strony postępowania arbitrażowego na mocy niniejszej umowy mogą wnosić roszczenia przeciwko drugiej stronie wyłącznie w imieniu własnym lub Strony postępowania arbitrażowego, a nie jako powód lub członek grupy w jakimkolwiek rzekomym postępowaniu grupowym lub przedstawicielskim.

Jeśli to konkretne postanowienie zostanie uznane za niewykonalne przez sąd właściwy, Roszczenie będzie nadal ostatecznie i wyłącznie rozstrzygane w drodze wiążącego arbitrażu na podstawie wyboru jednej ze stron, a każdy wybór arbitrażu przez jedną ze stron będzie ostateczny i połączony z arbitrażem drugiej strony. Ponadto: (a) żaden arbitraż nie może być łączony z żadnym innym arbitrażem oraz (b) nie ma prawa do arbitrażu jakiegokolwiek Roszczenia na podstawie pozwu zbiorowego ani do stosowania procedur pozwu zbiorowego, a także (c) nie ma prawa do wszczęcia jakiegokolwiek sporu w charakterze rzekomego przedstawiciela w imieniu ogółu społeczeństwa lub innych osób.

17.3 Środki prawne stosowane w postępowaniu arbitrażowym; Stosowne odszkodowanie

Niniejsza umowa o arbitraż nie wyklucza możliwości ubiegania się przez użytkownika lub Strony postępowania arbitrażowego o tymczasowe środki prawne wspomagające postępowanie arbitrażowe, w tym m.in. nakazy wstrzymania postępowania sądowego, przymusowego arbitrażu lub potwierdzenia orzeczenia arbitrażowego, przed sądem właściwej jurysdykcji. Ponadto, niniejsza umowa o arbitraż nie wyklucza możliwości złożenia przez użytkownika lub Strony postępowania arbitrażowego wniosku do sądu właściwej jurysdykcji o wydanie tymczasowego zakazu zbliżania się, wstępnego nakazu sądowego lub innego środka tymczasowego lub zabezpieczającego, w razie konieczności.

Język niniejszej Umowy będzie podlegał interpretacji zgodnie z jego właściwym znaczeniem, a nie ściśle na korzyść lub niekorzyść którejkolwiek ze stron.

 

18. UWAGI

Wszelkie zawiadomienia wymagane lub dozwolone na mocy niniejszej Umowy muszą mieć formę pisemną. Edifier przekaże wszelkie powiadomienia pocztą elektroniczną wysłaną na najbardziej aktualny adres e-mail, jeśli taki istnieje, podany Edifier przez zamierzonego odbiorcę. Użytkownik zgadza się, że wszelkie powiadomienia otrzymane od Edifier drogą elektroniczną spełniają wszelkie wymogi prawne dotyczące formy pisemnej takich zawiadomień. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za zapewnienie, że jego adres e-mail podany w pliku Edifier jest dokładny i aktualny, a zawiadomienie użytkownika zostanie uznane za skuteczne z chwilą wysłania przez Edifier wiadomości e-mail na ten adres. Użytkownik przekazuje Edifier wszelkie zawiadomienia, przesyłając je do nas na adres support@edifier.com.

 

19. ODSTĄPIENIE

Odstąpienie przez jedną ze stron od jakiegokolwiek warunku niniejszej Umowy lub jakiegokolwiek naruszenia w jednym przypadku nie spowoduje odstąpienia od tego warunku lub jakiegokolwiek późniejszego naruszenia.

 

20. DANE KONTAKTOWE

Witryna jest udostępniana przez spółkę Edifier International Limited i jej spółki stowarzyszone z siedzibą pod adresem Room 2101, 21st floor, The L. Plaza, 367-375 Queen's Road, Hong Kong. Użytkownik może skontaktować się z nami, wysyłając wiadomość e-mail na adres support@edifier.com.