Használati feltételek

Köszönjük érdeklődését az Edifier International Limited és leányvállalatai (együttesen „Edifier”), valamint az Edifier által biztosított különféle webhelyek iránt, beleértve a www.edifier.com webhelyet és a www.edifier.com oldalra hivatkozott összes kapcsolódó webhelyet. Edifier (együttesen a „Webhely”). A jelen Felhasználási feltételek jogi megállapodást alkotnak (a "Szerződés" vagy "Használati feltételek") Ön és az Edifier International Limited  között, amely szabályozza a Webhely Ön általi használatát. valamint az Edifier-termékek ("Termékek") vásárlása és használata az Oldalon keresztül. Azzal, hogy belép a Webhelyre vagy bármely, az Oldalon keresztül Önnek nyújtott szolgáltatásra, teljes mértékben elfogadja a jelen Felhasználási feltételeket. Ha Ön nem jogosult vagy nem fogadja el a Feltételek egyikét sem, akkor nem érheti el a Webhelyet.

A jelen Felhasználási feltételek választottbírósági rendelkezést tartalmaznak, amely megköveteli a választottbíróság egyéni alapon történő alkalmazását a viták megoldására, nem pedig az esküdtszéki tárgyalásokat vagy a csoportos kereseteket, és korlátozza a vita esetén elérhető jogorvoslati lehetőségeket is. A részletekért lásd a 17. szakaszt.

 

1. JOGOSULTSÁG

Az oldal eléréséhez legalább 16 évesnek kell lennie. A jelen Feltételek elfogadásával Ön kijelenti és szavatolja számunkra, hogy: (a) betöltötte a 16. életévét; (b) Önt korábban nem függesztették fel vagy távolították el az Oldalról; és (c) az oldalhoz való hozzáférés megfelel az összes vonatkozó törvénynek és előírásnak. Ha egy entitás, szervezet vagy vállalat nevében lép fel a Webhelyre, Ön kijelenti és szavatolja, hogy jogosult arra, hogy az adott szervezetet kötelezze a jelen Feltételek betartására, és elfogadja, hogy az adott szervezet nevében magára nézve kötelezőnek ismeri el ezeket a feltételeket.

 

2. ENGEDÉLY A OLDAL HASZNÁLATÁRA

Feltéve, hogy Ön betartja a jelen Szerződést, az Edifier nem kizárólagos, nem továbbengedélyezhető, a jelen Szerződésben foglaltak szerint visszavonható, nem átruházható engedélyt biztosít Önnek a Webhely személyes használatára való eléréséhez.

Ez a licenc nem tartalmazza, és nem is szabad:

 

3. A KOCKÁZAT ÁTVÁLLALÁSA

Ön tudatosan és szabadon vállal minden kockázatot a Webhely használata során. Ön saját maga, személyes képviselői és örökösei nevében önként beleegyezik abba, hogy felszabadítja, lemondja, felmenti, ártalmatlanná teszi, megvédi és kártalanítja az Edifiert és tulajdonosait, tisztségviselőit, igazgatóit, alkalmazottait, ügynökeit, leányvállalatait, tanácsadóit, képviselőit, allicencbevevők, jogutódok, engedményezettek, anyák, leányvállalatok és kapcsolódó entitások, beleértve az Edifier International Limited-et (együttesen a "Vállalati felek") a testi sérülésből, vagyoni kárból, jogellenes halálból, érzelmi szorongásból eredő bármely követeléstől, cselekménytől vagy veszteségtől, a magánélet elvesztése, vagy egyéb olyan károk, amelyek Önt vagy harmadik feleket érik, amelyek a webhely használatából származhatnak.

 

4. TILTOTT MAGATARTÁS

Az oldal használatával Ön beleegyezik, hogy az alábbiak nem lehetségesek:

4.1 Bármilyen illegális célból vagy bármely helyi, állami, nemzeti vagy nemzetközi jog megsértésével hozzáférhet a Webhelyhez;

4.2 Olyan tevékenységek végzése, amelyek károsak lehetnek másokra, vagy amelyek károsíthatják az Edifier hírnevét;

4.3 Harmadik fél bármely jogának megsértése vagy mások megsértésére ösztönzés, beleértve a harmadik fél szellemi tulajdonjogának megsértését vagy visszaélést, vagy bármely harmadik fél magánélethez való jogának megsértését;

4.4 A Webhely biztonsággal kapcsolatos funkcióinak megzavarása, beleértve a következőket: (a) olyan funkciók letiltása vagy megkerülése, amelyek megakadályozzák vagy korlátozzák bármely tartalom használatát vagy másolását; vagy (b) visszafejtés vagy más módon megkísérlik felfedezni a Webhely bármely részének forráskódját, kivéve, ha a tevékenységet a vonatkozó jogszabályok kifejezetten megengedik;

4.5 Megzavarni a Webhely működését vagy bármely felhasználó által az Oldal által nyújtott élvezetet, ideértve: (a) vírusok, reklámprogramok, kémprogramok, férgek vagy egyéb rosszindulatú kódok feltöltésével vagy más módon történő terjesztésével; (b) bármilyen kéretlen ajánlat vagy hirdetés a Webhely egy másik felhasználója számára; (c) személyes adatok megkísérlése egy másik felhasználóról vagy harmadik félről hozzájárulás nélkül; vagy (d) a Webhelyhez kapcsolódó vagy annak biztosítására használt hálózat, berendezés vagy szerver megzavarása vagy megszakítása, vagy bármely ilyen hálózatra, berendezésre vagy szerverre vonatkozó szabályozás, szabályzat vagy eljárás megsértése;

4.6 Bármilyen csalárd tevékenységet hajt végre a Webhelyek megszerzésével vagy hozzáférésével kapcsolatban, beleértve bármely személy vagy entitás megszemélyesítését, hamis hovatartozás állítását, bármely más Edifier-fiókhoz való engedély nélküli hozzáférést, illetve életkorának vagy születési dátumának meghamisítását;

4.7 Eladni vagy más módon átruházni a jelen Feltételek alapján biztosított hozzáférést vagy bármely Anyagot (a 9. szakaszban meghatározottak szerint), vagy bármely Anyag megtekintésére, elérésére vagy felhasználására vonatkozó bármely jogot vagy képességet;

4.8 A Webhely minden olyan biztonsági vagy egyéb funkciójának megkerülése, amelyek célja a Webhely használatának szabályozása, Felhasználói tartalom gyűjtése vagy bányászása a Webhelyről, vagy más módon, az egyéni emberi használattal össze nem egyeztethető módon hozzáférhet a Webhelyhez;

4.9 A Webhely eléréséhez vagy adatok kinyeréséhez bármilyen robotot, spambotot vagy más, nem általunk biztosított automatizált eszközt vagy interfészt használjon;

4.10. A Webhely vagy a Felhasználói Tartalom vagy azok bármely részének bezárásához nem használhat, jeleníthet meg, tükrözhet, nem alkalmazhat keretezési technikákat, kivéve, ha és kizárólag olyan mértékben, amilyen mértékben az Edifier elérhetővé teszi a Webhely vagy a Felhasználói Tartalom bármely részének beágyazásához szükséges eszközöket;

4.11 A Webhely, az Edifier (és bármely tárhelytársasága) számítógépes rendszerének és infrastruktúrájának, vagy az Edifier szolgáltatóinak műszaki szállítási rendszereinek elérése, manipulálása vagy használata;

4.12 Bármilyen módon hozzáférhet a Webhelyhez bármely más fél jogainak zaklatása, visszaélése, üldözése, fenyegetése, rágalmazása vagy más módon történő megsértése céljából;

4.13 Eladni vagy más módon átruházni a jelen Feltételek alapján biztosított hozzáférést vagy bármely Anyagot, vagy bármely Anyag megtekintésére, elérésére vagy felhasználására vonatkozó bármely jogot vagy képességet;

4.14 Kísérlet a 4. szakaszban leírt cselekmények elvégzésére, vagy bármely személy segítsége vagy engedélyezése a 4. szakaszban leírt cselekmények elvégzésében.

 

5. FELHASZNÁLÓI TARTALOM

A jelen Felhasználási feltételekben a „felhasználói tartalom” olyan anyagokat jelent (beleértve, korlátozás nélkül a szöveget, képeket, hanganyagokat, videoanyagokat és audiovizuális anyagokat), amelyeket Ön bármilyen célból elküld a Webhelyre.

Ön globális, visszavonhatatlan, nem kizárólagos, jogdíjmentes licencet ad az Edifiernek felhasználói tartalmainak bármely meglévő vagy jövőbeni médián történő felhasználására, reprodukálására, adaptálására, közzétételére, fordítására és terjesztésére. Ön ezen túlmenően megadja az Edifiernek ezen jogok továbbengedélyezésének jogát, valamint a jogok megsértése miatti kereset indításának jogát, feltéve azonban, hogy az Edifier nem indíthat keresetet az Ön által közzétett termékismertetők megsértése miatt az Ön kifejezett kérése nélkül. további engedélyt.

Az Ön felhasználói tartalma nem lehet illegális vagy jogellenes, nem sértheti harmadik fél törvényes jogait, és nem lehet alkalmas arra, hogy jogi lépéseket indítson akár Ön, akár az Edifier, akár harmadik fél ellen (minden esetben a vonatkozó törvények értelmében).

Nem küldhet be olyan felhasználói tartalmat a webhelyre, amely fenyegetett vagy tényleges jogi eljárás vagy más hasonló panasz tárgya volt.

Az Edifier fenntartja a jogot, hogy szerkesse vagy eltávolítsa a Webhelyre beküldött vagy az Edifier szerverein tárolt, illetve az Oldalon tárolt vagy közzétett anyagokat.

Az Edifier jelen Felhasználási Feltételek alapján a felhasználói tartalommal kapcsolatos jogai ellenére az Edifier nem vállalja, hogy felügyeli az ilyen tartalomnak az Oldalra történő benyújtását vagy az ott való közzétételét.

 

6. A HASZNÁLAT MEGSZŰNÉSE; AZ OLDAL MEGSZŰNÉSE ÉS MÓDOSÍTÁSA

Ha megsérti a jelen Feltételek bármely rendelkezését, az oldalhoz való hozzáférésre vonatkozó engedélye automatikusan megszűnik. Ezenkívül az Edifier saját belátása szerint bármikor, bármilyen okból vagy ok nélkül felfüggesztheti vagy megszüntetheti az Ön webhelyhez való hozzáférését, előzetes értesítéssel vagy anélkül. Fenntartjuk továbbá a jogot, hogy bármikor, ideiglenesen vagy véglegesen módosítsuk vagy megszüntessük a Webhelyet vagy a Webhely funkcióit, az Ön értesítése nélkül. Semmilyen felelősséget nem vállalunk a Webhelyen bekövetkezett változásokért, illetve az Ön webhelyhez való hozzáférésének vagy hozzáférésének felfüggesztéséért vagy megszüntetéséért. A fentiek korlátozása nélkül Ön megérti és elfogadja, hogy a Webhely megszüntetése vagy felfüggesztése esetén nem fog hozzáférni a Webhelyre közzétett vagy a Webhelyen egyéb módon található adatokhoz vagy tartalomhoz, és nem vállalunk felelősséget azért, hogy hozzáférést biztosítsunk Önnek. az ilyen adatokra vagy tartalomra.

 

7. ADATVÉDELMI IRÁNYELV; TOVÁBBI FELTÉTELEK

7.1 Adatvédelmi szabályzat

Kérjük, figyelmesen olvassa el az Edifier adatvédelmi szabályzatát a https://www.edifier.com/privacy-policy oldalon, hogy tájékozódjon az Ön személyes adatainak gyűjtéséről, felhasználásáról, tárolásáról és közzétételéről. Az Edifier adatvédelmi szabályzata ez a hivatkozás beépül a jelen Feltételekbe, és azok részét képezi.

7.2 További feltételek

A Webhelyhez való hozzáférésre a Webhelyre vonatkozó összes további feltétel, szabályzat és iránymutatás (a „További feltételek”) vonatkozik, mint például az Edifier Mall visszaküldési és cserefeltételei. Ez a hivatkozás az összes Kiegészítő feltételt beépíti a jelen Feltételek részévé és részévé teszi azt.

 

8. JELEN FELTÉTELEK MÓDOSÍTÁSA

Fenntartjuk a jogot, hogy saját belátásunk szerint a jelen Feltételeket a továbbiakban bármikor módosítsuk. Kérjük, rendszeresen ellenőrizze ezeket a Feltételeket a változások miatt. A jelen Feltételek módosított változatai közzétételükkor lépnek hatályba. Ha lényeges változtatásokat hajtunk végre a Feltételeken, igyekszünk megfelelő időben értesíteni Önt, mielőtt a változtatások hatályba lépnének. Azzal, hogy folytatja az oldal elérését, elfogadja a frissített vagy módosított feltételeket. Ha nem ért egyet a módosított Feltételekkel, azonnal meg kell szüntetnie a Webhelyhez való hozzáférést vagy annak használatát. A jelen Feltételek alapján felmerülő vitákat a jelen Feltételek azon változata szerint rendezik, amely a vita felmerülésekor hatályos volt.

 

9. TULAJDONJOG; TULAJDONOSI JOGOK

Az oldal tulajdonosa és üzemeltetője az Edifier. Az Edifier által biztosított vizuális felületek, grafikák, tervezés, összeállítás, információk, adatok, számítógépes kód (beleértve a forráskódot vagy objektumkódot), termékek, szoftverek, szolgáltatások és a Webhely minden egyéb eleme („Anyag”) szellemi védelem alatt áll, tulajdoni és egyéb törvények. Az oldalon található összes anyag az Edifier és harmadik fél licencadói tulajdona. Az Edifier kifejezett felhatalmazása kivételével Ön nem használhatja az Anyagokat. Az Edifier fenntart minden jogot a jelen Feltételekben kifejezetten nem biztosított Anyagokra.

 

10. NYILATKOZAT; NINCS GARANCIA

"AZ OLDAL, VALAMINT AZ OLDALON KERESZTÜL ELÉRHETŐ ÖSSZES ANYAG ÉS FELHASZNÁLÓI TARTALOM ""AHOGY VAN"" ÉS ""AHOGY RENDELKEZÉSRE ÁLL"" ALAPON, BÁRMIFÉLE GARANCIA VAGY FELTÉTEL NÉLKÜL, SEM KIFEJEZETT, SEM HALLGATÓLAGOS. AZ EDIFIER ENTITÁSOK KIZÁRNAK MINDENFAJTA, AKÁR KIFEJEZETT, AKÁR HALLGATÓLAGOS GARANCIÁT AZ OLDALLAL, VALAMINT AZ OLDALON KERESZTÜL ELÉRHETŐ ÖSSZES ANYAGGAL ÉS FELHASZNÁLÓI TARTALOMMAL KAPCSOLATBAN, BELEÉRTVE: (A) AZ ELADHATÓSÁGRA, A MEGHATÁROZOTT CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁGRA, A JOGCÍMRE, A NYUGODT HASZNÁLATRA VAGY A JOGSÉRTÉSMENTESSÉGRE VONATKOZÓ BÁRMELY HALLGATÓLAGOS GARANCIÁT; ÉS (B) A KERESKEDELMI FORGALOMBÓL, A SZOKÁSOKBÓL VAGY A KERESKEDELEMBŐL EREDŐ BÁRMELY GARANCIÁT. AZ EDIFIER ENTITÁSOK NEM GARANTÁLJÁK, HOGY AZ OLDAL VAGY AZ OLDAL BÁRMELY RÉSZE, ILLETVE AZ OLDALON KERESZTÜL KÍNÁLT ANYAGOK VAGY FELHASZNÁLÓI TARTALMAK MEGSZAKÍTÁS NÉLKÜL, BIZTONSÁGOSAN, HIBÁKTÓL, VÍRUSOKTÓL VAGY MÁS KÁROS ÖSSZETEVŐKTŐL MENTESEN MŰKÖDNEK, ÉS NEM GARANTÁLJÁK, HOGY EZEK A PROBLÉMÁK KIJAVÍTÁSRA KERÜLNEK.

 

"

"SEMMILYEN TANÁCSADÁS VAGY INFORMÁCIÓ, AKÁR SZÓBAN, AKÁR ÍRÁSBAN, AMELYET ÖN A WEBOLDALON, VAGY A WEBOLDALON KERESZTÜL ELÉRHETŐ ANYAGOK VAGY FELHASZNÁLÓI TARTALMAK RÉVÉN SZEREZ MEG, NEM KELETKEZTET SEMMILYEN, A JELEN FELTÉTELEKBEN KIFEJEZETTEN NEM BIZTOSÍT GARANCIÁT AZ EDIFIER ENTITÁSOK VAGY A WEBOLDAL TEKINTETÉBEN. ÖN VÁLLALJA A KOCKÁZATOT MINDEN OLYAN KÁRÉRT, AMELY AZ OLDAL HASZNÁLATÁBÓL VAGY AZ OLDALHOZ VALÓ HOZZÁFÉRÉSBŐL, ILLETVE AZ OLDALON KERESZTÜL ELÉRHETŐ ANYAGOKBÓL VAGY FELHASZNÁLÓI TARTALMAKBÓL EREDHET. MEGÉRTI ÉS ELFOGADJA, HOGY AZ OLDALT SAJÁT BELÁTÁSA SZERINT ÉS SAJÁT KOCKÁZATÁRA HASZNÁLJA, ÉS HOGY KIZÁRÓLAG ÖN FELELŐS MINDEN OLYAN SZEMÉLYI SÉRÜLÉSÉRT, HALÁLESETÉRT, AZ ÖN VAGY HARMADIK FÉL TULAJDONÁBAN BEKÖVETKEZETT KÁRÉRT, ILLETVE ADATVESZTÉSÉRT, AMELY AZ OLDAL HASZNÁLATÁBÓL VAGY A HASZNÁLATÁNAK ELLEHETETLENÜLÉSÉBŐL ERED.

 

"

A FENTIEK ELLENÉRE AZ EDIFIER NEM ZÁRKÓZIK EL SEMMILYEN OLYAN GARANCIÁTÓL VAGY EGYÉB JOGTÓL, AMELYNEK KIZÁRÁSÁT AZ ALKALMAZANDÓ JOGSZABÁLYOK ÉRTELMÉBEN AZ EDIFIER NEM TEHETI MEG.

 

11. A FELELŐSSÉG KORLÁTOZÁSA

AZ EDIFIER JOGALANYOK SEMMILYEN KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT NEM FELELNEK ÖNNEK SEMMILYEN KÖZVETETT, VÉLETLEN, KÜLÖNLEGES, KÖVETKEZMÉNYES VAGY BÜNTETŐ JELLEGŰ KÁRÉRT (BELEÉRTVE AZ ELMARADT NYERESÉG, GOODWILL VAGY BÁRMELY MÁS IMMATERIÁLIS VESZTESÉG MIATTI KÁROKAT), AMELY A WEBOLDALHOZ VALÓ HOZZÁFÉRÉSÉBŐL VAGY HASZNÁLATÁBÓL, ILLETVE A WEBOLDALHOZ VALÓ HOZZÁFÉRÉS VAGY HASZNÁLATÁNAK LEHETETLENSÉGÉBŐL, VAGY A WEBOLDALON KERESZTÜL ELÉRHETŐ BÁRMELY ANYAGBÓL VAGY FELHASZNÁLÓI TARTALOMBÓL ERED, AKÁR GARANCIÁN, SZERZŐDÉSEN, KÁRTÉRÍTÉSEN (BELEÉRTVE A GONDATLANSÁGOT), TÖRVÉNYEN VAGY BÁRMELY MÁS JOGI ELMÉLETEN ALAPUL, ÉS AKÁR TÁJÉKOZTATTÁK AZ EDIFIER JOGALANYOKAT A KÁR LEHETŐSÉGÉRŐL, AKÁR NEM.

EGYES JOGHATÓSÁGOK NEM TESZIK LEHETŐVÉ A KÖVETKEZMÉNYES VAGY VÉLETLEN KÁROKÉRT VALÓ FELELŐSSÉG KIZÁRÁSÁT VAGY KORLÁTOZÁSÁT. ENNEK MEGFELELŐEN A FENTI KORLÁTOZÁS NEM FELTÉTLENÜL VONATKOZIK ÖNRE.

A JELEN FELTÉTELEK MINDEN OLYAN RENDELKEZÉSE, AMELY A FELELŐSSÉG KORLÁTOZÁSÁRÓL, A SZAVATOSSÁG KIZÁRÁSÁRÓL VAGY A KÁRTÉRÍTÉS KIZÁRÁSÁRÓL RENDELKEZIK, A FELEK KÖZÖTTI KOCKÁZATOKAT HIVATOTT MEGOSZTANI A JELEN FELTÉTELEK SZERINT. EZ A FELOSZTÁS A FELEK KÖZÖTTI ALKU ALAPJÁNAK LÉNYEGES ELEME. E RENDELKEZÉSEK MINDEGYIKE ELVÁLASZTHATÓ ÉS FÜGGETLEN A JELEN FELTÉTELEK MINDEN MÁS RENDELKEZÉSÉTŐL. A JELEN 11. SZAKASZBAN FOGLALT KORLÁTOZÁSOK AKKOR IS ÉRVÉNYESEK, HA BÁRMELY KORLÁTOZOTT JOGORVOSLAT NEM ÉRI EL A LÉNYEGI CÉLJÁT

 

12. BEJELENTKEZÉS AZ ELEKTRONIKUS KOMMUNIKÁCIÓHOZ

A Webhelyre való belépéssel Ön hozzájárul bizonyos elektronikus közlemények fogadásához tőlünk, az Adatvédelmi szabályzatunkban leírtak szerint. Kérjük, olvassa el Adatvédelmi szabályzatunkat, ha többet szeretne megtudni elektronikus kommunikációs gyakorlatunkról. Ön beleegyezik abba, hogy minden értesítés, megállapodás, nyilvánosságra hozatal vagy egyéb kommunikáció, amelyet elektronikusan küldünk Önnek, megfelel a jogi kommunikációs követelményeknek, beleértve azt is, hogy az írásbeli közlések legyenek.

 

13. SZELLEMI TULAJDON

Ön kijelenti és szavatolja, hogy a Webhely használata során minden vonatkozó törvényt betart, és tiszteletben tartja mások szellemi tulajdonjogait. A Webhely Ön általi használatára mindenkor szerzői jogi és egyéb szellemi tulajdonjogok vonatkoznak. Ön vállalja, hogy nem tölt fel, nem tesz közzé, nem továbbít, nem jelenít meg, nem ad elő vagy terjeszt olyan tartalmat, információt vagy egyéb anyagot, amely megsérti bármely harmadik fél szerzői jogait, védjegyeit vagy más szellemi tulajdonjogát vagy tulajdonjogát.

13.1 Védjegyek

Az Edifier és az Edifier logó (együttesen az "Edifier Marks") az Edifier International Limited védjegyei vagy bejegyzett védjegyei, amelyeket az Edifier engedélyével használ. Más védjegyek, webhely védjegyek, grafikák, logók és domain nevek, amelyek bárhol, a Webhelyen keresztül vagy azzal kapcsolatban megjelennek, harmadik felek védjegyei lehetnek. Sem a Webhely használata, sem a jelen Szerződés nem biztosít Önnek semmilyen jogot, jogcímet vagy érdekeltséget, illetve semmilyen engedélyt az Edifier  védjegyek vagy bármely harmadik fél védjegye, Webhely védjegyei, grafikái, logói vagy domain nevei reprodukálására vagy egyéb használatára. Ön beleegyezik abba, hogy a Webhely Ön általi használatából eredően az Edifier Marks-ban keletkezett jóindulat az Edifier International Limited javára szálljon ki, és Ön beleegyezik abba, hogy az összes ilyen jóindulatot az Edifier International Limited-re ruházza. Ön soha nem kérdőjelezi meg az Edifier International Limited jogát, jogcímét vagy érdekeltségét az Edifier védjegyekkel kapcsolatban, és nem is segíthet másoknak abban, hogy az Edifier Jelek érvényességét megkérdőjelezzék.

13.2 Szerzői jogok

A Webhelyen keresztül elérhető minden tartalom és egyéb anyag, beleértve korlátozás nélkül az Edifier logót, designt, szöveget, grafikát és egyéb fájlokat, valamint azok kiválasztását, elrendezését és felépítését, vagy az Edifier International Limited tulajdonát képezi, vagy az Edifier licencadóinak tulajdonát képezi. A kifejezetten meghatározott esetek kivételével sem a Webhely használata, sem a jelen Szerződés nem biztosít Önnek semmilyen jogot, jogcímet vagy érdekeltséget az ilyen anyagokhoz.

 

14. EGYÉB FELEK

A Webhely összekapcsolódhat harmadik felek webhelyeivel ("Harmadik felek webhelyei"), amelyek közül egyesek kapcsolatba léptek az Edifier-rel, és vannak, akik nem. Az Edifier nem irányítja a harmadik felek webhelyeinek tartalmát és teljesítményét. Az Edifier nem vizsgálta át, és nem is tudja felülvizsgálni vagy ellenőrizni a harmadik felek webhelyein elérhető összes anyagot, beleértve a számítógépes szoftvereket vagy más árukat vagy webhelyeket. Ennek megfelelően az Edifier nem képviseli, nem garantálja és nem támogatja a harmadik felek webhelyeit, illetve a harmadik felek webhelyein keresztül elérhető információk, anyagok, áruk vagy webhelyek pontosságát, pénznemét, tartalmát, alkalmasságát, jogszerűségét vagy minőségét. Az Edifier elhárít, és Ön beleegyezik abba, hogy vállaljon minden felelősséget  az Önt vagy harmadik feleket ért károkért vagy egyéb károkért, amelyek a harmadik felek webhelyeinek használatából erednek.

Ön elfogadja, hogy korlátozott felelősségű entitásként az Edifiernek érdeke fűződik tisztségviselői és alkalmazottai személyes felelősségének korlátozásához. Ön beleegyezik abba, hogy a weboldallal kapcsolatban Önt elszenvedett veszteségekkel kapcsolatban személyesen semmilyen követelést nem támaszt az Edifier tisztségviselőivel vagy alkalmazottaival, illetve a Vállalati felekkel szemben.

Az előző bekezdés sérelme nélkül Ön elfogadja, hogy a garanciális és felelősségvállalási korlátozások, amelyeket a Webhely felelősségkizárása tartalmaz, az Edifier tisztségviselőit, alkalmazottait, ügynökeit, leányvállalatait, jogutódjait, megbízottjait és alvállalkozóit, valamint az Edifier-t és a Vállalati feleket védik.

 

15. VÉGREHAJTHATATLAN RENDELKEZÉSEK

Ha a Webhely felelősségkizárási nyilatkozatának bármely rendelkezése végrehajthatatlan az alkalmazandó jog szerint, az nem befolyásolja a Webhely felelősségkizárási nyilatkozatának egyéb rendelkezéseinek érvényesíthetőségét.

 

16. KÁRTÉRÍTÉS

A jelen Szerződés bármely kártalanítási rendelkezésének korlátozása nélkül Ön (a "Kártalanító") beleegyezik abba, hogy megvédi, kártalanítja és ártalmatlanná teszi az Edifier-t és a Vállalatfeleket (együttesen a "Kártalanítottak") minden követeléssel, intézkedéssel szemben és ellene, kereset okai és egyéb eljárások (egyenként „Követelés”, együttesen „Követelések”), beleértve, de nem kizárólagosan a jogi költségeket és illetékeket, és kizárólagos ellenőrzést biztosítva az Edifier számára bármely kereset védelmében, beleértve a választást is. Jogi tanácsadás és minden kapcsolódó egyezségi tárgyalás, amelyek az alábbiakból erednek vagy azokkal kapcsolatosak: (a) Ön és az Edifier közötti kapcsolat, akár szerződésen, jogsértésen, jogszabályon, csaláson, félrevezetésen vagy bármely más jogi elméleten alapul; (b) a jelen Megállapodás Ön általi megsértése, ideértve korlátozás nélkül a jelen Szerződésben foglalt bármely nyilatkozatot vagy garanciát; (c) az oldalhoz vagy a termékekhez való hozzáférés vagy azok használata; (d) információk vagy egyéb adatok átadása az Edifiernek vagy bármely Kártalanított személynek; (e) bármely külföldi vagy belföldi, nemzetközi, szövetségi, állami vagy helyi törvény vagy szabályozás megsértése vagy feltételezett megsértése; (f) a Weboldal tiltott használatára és egyéb tiltott magatartásokra vonatkozó 4. szakasz Ön általi megsértése; vagy (g) harmadik fél szerzői jogainak, védjegyeinek vagy egyéb szellemi tulajdonának vagy tulajdonjogának megsértése vagy feltételezett megsértése.

A Kártalanítottak mindegyikének egyéni joga, de nem kötelessége, hogy az általuk választott jogtanácsoson keresztül részt vegyen bármely olyan követeléssel szembeni védekezésben, amelyre vonatkozóan Ön köteles megvédeni, kártalanítani vagy ártalmatlanná tenni mindegyiket és/vagy az összeset. Ön semmilyen Követelést nem rendezhet az érintett Vállalati Felek előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül.

 

17. VITÁK RENDEZÉSE

17.1 Kötelező érvényű választottbírósági eljárás

Ha egyrészt Ön, másrészt az Edifier és a Vállalati Felek (együttesen: "Választottbírósági Felek") nem tud tárgyalások útján rendezni egy vitát vagy más Követelést, bármelyik fél dönthet úgy, hogy a vitát vagy a követelést véglegesen és kizárólagosan kötelező érvényű választottbírósági eljárással oldják meg. Az egyik fél választottbírósági választása végleges és kötelező a másik(ok)ra nézve.

Ön tudomásul veszi, hogy e rendelkezés nélkül joga lenne bíróság előtt esküdtszéki eljárással perelni, vagy csoportos perben részt venni.

A jelen Megállapodás nyelvezetét annak méltányos jelentésével összhangban kell értelmezni, és nem szigorúan egyik fél mellett vagy ellen sem. A jelen Felhasználási feltételekre a helyi törvények és szabályozások vonatkoznak.

A választottbírót kötik a jelen Szerződés feltételei. Minden kérdést a választottbírónak kell megoldania, kivéve azt, hogy a választottbírósági rendelkezés végrehajthatóságával kapcsolatos kérdéseket az illetékes bíróságnak kell megoldania. A választottbírósági eljárás lefolytatható személyesen, iratbenyújtással, telefonon vagy online. A választottbíró írásban hozza meg határozatát, de csak akkor kell indokolnia, ha valamelyik fél kéri. A választottbírónak követnie kell az alkalmazandó jogszabályokat, és bármely ítélet megtámadható, ha a választottbíró ezt nem teszi meg. A Választottbíró Felek pert indíthatnak a választottbírósági eljárás kikényszerítése, a választottbírósági eljárás felfüggesztése, illetve a választottbíró által hozott ítélet módosítása, megerősítése, visszavonása vagy ítélethozatala érdekében. A választottbíró az eljárás során bármikor és bármelyik fél kérésére a költségeket (beleértve, korlátozás nélkül a díjakat, költségeket és az ésszerű ügyvédi díjakat) a győztes félre ítéli meg, a választottbíró érdemi döntésétől számított 45 napon belül.

17.2 A követelések egyesítésére vonatkozó korlátozások

Ön és a választottbírósági felek megállapodnak abban, hogy minden választottbírósági eljárás az egyes követelésekre külön-külön korlátozódik. A jelen megállapodás szerinti választottbírósági felek csak az Ön vagy az egyik választottbírósági fél egyéni minőségében emelhetnek követelést a másik ellen, nem pedig felperesként vagy csoporttagként bármely állítólagos osztálybeli vagy képviselői eljárásban.

Ha ezt a konkrét rendelkezést az illetékes bíróságon végrehajthatatlannak találják, a követelést akkor is véglegesen és kizárólagosan kötelező érvényű választottbírósági eljárással rendezik, bármelyik fél megválasztásakor, és az egyik fél választottbírósági választása végleges és kötelező érvényű a bíróságra nézve. Ezen túlmenően: (a) nem lehet választottbírósági eljárást más választottbírósági eljárással összevonni, és (b) nincs joga arra, hogy a követeléseket csoportos kereset alapján ítéljék el, vagy hogy csoportos keresetet alkalmazzanak, és (c) nincs joga felhatalmazási jog bármely vitában a nyilvánosság vagy bármely más magánszemély nevében állítólagos képviselői minőségben.

17.3 Választottbíráskodást segítő jogorvoslatok; Méltányos kártérítést

Ez a választottbírósági megállapodás nem zárja ki Önt vagy a Választottbírósági Feleket abban, hogy ideiglenes jogorvoslati lehetőségeket keressenek a választottbíráskodás érdekében, ideértve a korlátozások nélkül a bírósági eljárás felfüggesztésére, a választottbírósági eljárás kikényszerítésére vagy a választottbírósági ítélet megerősítésére vonatkozó végzést az illetékes joghatósági bíróságtól. Ezen túlmenően a választottbírósági megállapodás nem zárja ki Önt vagy a választottbírósági feleket abban, hogy az illetékes bírósághoz forduljanak ideiglenes távoltartási tilalom, előzetes eltiltás, vagy szükség esetén egyéb ideiglenes vagy előzetes intézkedés iránt.

A jelen Megállapodás nyelvezetét annak méltányos jelentésével összhangban kell értelmezni, és nem szigorúan egyik fél mellett vagy ellen sem. A jelen Felhasználási feltételekre a helyi törvények és szabályozások vonatkoznak.

 

18. ÉRTESÍTÉSEK

Minden, a jelen Megállapodás értelmében kötelező vagy engedélyezett értesítést írásban kell megtenni. Az Edifier minden értesítést e-mailben küld a legutóbbi e-mail címre, ha van ilyen, amelyet a címzett adott meg az Edifiernek. Ön elfogadja, hogy az Edifiertől elektronikusan kapott bármely értesítés megfelel minden olyan jogi követelménynek, amely szerint az ilyen értesítést írásban kell benyújtani. Ön kizárólagos felelőssége annak biztosításáért, hogy az Edifiernél nyilvántartott e-mail címe pontos és naprakész legyen, és az Ön értesítése akkor tekintendő érvényesnek, amikor az Edifier e-mailt küld erre a címre. Bármilyen értesítést küldenie kell az Edifiernek, ha elküldi nekünk a support@edifier.com címre.

 

19. NINCS LEMONDÁS

Ha bármelyik fél lemond a jelen Megállapodás bármely feltételéről , vagy bármely megszegéséről, bármely esetben nem jelenti azt, hogy az adott feltételről vagy feltételről vagy bármely későbbi megsértésről lemond.

 

20. ELÉRHETŐSÉGI ADATOK

A Webhelyet az Edifier International Limited és leányvállalatai kínálják, amelyek székhelye: The L. Plaza, 367-375 Queen's Road, Hong Kong 2101. szoba, 21. emelet, . Felveheti velünk a kapcsolatot a support@edifier.com e-mail címen.

E-mail regisztráció
Regisztrálj, hogy megkapd az Edifier e-mailjeit, ahol exkluzívan, elsőként tekinthetsz meg akciókat, új termékeket és egyebeket.